Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:1-3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 24:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus came out from the temple and was going away when His disciples came up to point out the temple buildings to Him.
NA26 – Καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, (5711) καὶ προσῆλθον (5656) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·
WH – και εξελθων (5631) ο ιησους απο του ιερου επορευετο (5711) και προσηλθον (5627) οι μαθηται αυτου επιδειξαι (5658) αυτω τας οικοδομας του ιερου
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 24:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down."
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε (5719) ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ (5686) ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. (5701)
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) αυτοις ου βλεπετε (5719) ταυτα παντα αμην λεγω (5719) υμιν ου μη αφεθη (5686) ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται (5701)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܣܬ݁ܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 24:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, ""Tell us, when will these things happen, and what {will be} the sign of Your coming, and of the end of the age?"
NA26 – Καθημένου (5740) δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον (5656) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ ἰδίαν λέγοντες, (5723) Εἰπὲ (5628) ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, (5704) καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.
WH – καθημενου (5740) δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον (5627) αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες (5723) [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] ημιν ποτε ταυτα εσται (5695) και τι το σημειον της σης παρουσιας και συντελειας του αιωνος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain