Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:6-7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 26:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when Jesus was in Bethany, at the home of Simon the leper,
NA26 – Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου (5637) ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
WH – του δε ιησου γενομενου (5637) εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a woman came to Him with an alabaster vial of very costly perfume, and she poured it on His head as He reclined {at the table.}
NA26 – προσῆλθεν (5627) αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα (5723) ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν (5656) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. (5740)
WH – προσηλθεν (5627) αυτω γυνη εχουσα (5723) αλαβαστρον μυρου βαρυτιμου και κατεχεεν (5656) επι της κεφαλης αυτου ανακειμενου (5740)
PES – ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain