Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:5-6

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When you pray, you are not to be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Καὶ ὅταν προσεύχησθε, (5741) οὐκ ἔσεσθε (5704) ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν (5719) ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες (5761) προσεύχεσθαι, (5738) ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – και οταν προσευχησθε (5741) ουκ εσεσθε (5695) ως οι υποκριται οτι φιλουσιν (5719) εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες (5761) προσευχεσθαι (5738) οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you, when you pray, go into your inner room, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees {what is done} in secret will reward you.
NA26 – σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, (5741) εἴσελθε (5628) εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας (5660) τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων (5723) ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει (5692) σοι.
WH – συ δε οταν προσευχη (5741) εισελθε (5628) εις το ταμειον σου και κλεισας (5660) την θυραν σου προσευξαι (5663) τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων (5723) εν τω κρυπτω αποδωσει (5692) σοι
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܽܘܠ ܠܬ݂ܰܘܳܢܳܟ݂ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܘܨܰܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain