Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:11

New American Standard Bible
Matthew 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it, and stay at his house until you leave {that city.}
NA26 – εἰς ἣν δ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε, (5632) ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· (5748) κἀκεῖ μείνατε (5657) ἕως ἂν ἐξέλθητε.
WH – εις ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε (5632) εξετασατε (5657) τις εν αυτη αξιος εστιν (5719) κακει μεινατε (5657) εως αν εξελθητε (5632)
PES – ܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܫܰܐܠܘ ܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile