Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:15

New American Standard Bible
Matthew 10:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly I say to you, it will be more tolerable for {the} land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment, than for that city.
NA26 – ἀμὴν λέγω class="show tvm">(5719) ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται class="show tvm">(5704) γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ.
WH – αμην λεγω class="show tvm">(5719) υμιν ανεκτοτερον εσται class="show tvm">(5695) γη σοδομων και γομορρων εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη
PES – ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܕ݂ܥܰܡܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile