Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:18

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 10:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and you will even be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles.
NA26 – καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε (5701) ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
WH – και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε (5701) ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν
PES – ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain