Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:29

New American Standard Version
Matthew 10:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Are not two sparrows sold for a cent? And {yet} not one of them will fall to the ground apart from your Father.
NA26 – οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; (5743) καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται (5695) ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
WH – ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται (5743) και εν εξ αυτων ου πεσειται (5695) επι την γην ανευ του πατρος υμων
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܨܶܦ݁ܪܺܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܢܳܢ ܒ݁ܰܐܣܳܪ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile