Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:6

New American Standard Bible
Matthew 10:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but rather go to the lost sheep of the house of Israel.
NA26 – πορεύεσθε (5737) δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα (5756) οἴκου Ἰσραήλ.
WH – πορευεσθε (5737) δε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα (5756) οικου ισραηλ
PES – ܙܶܠܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile