Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:11

New American Standard Bible
Matthew 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly I say to you, among those born of women there has not arisen {anyone} greater than John the Baptist! Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
NA26 – ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται (5769) ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. (5748)
WH – αμην λεγω (5719) υμιν ουκ εγηγερται (5769) εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν (5719)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܩܳܡ ܒ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܰܝ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile