Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:24,27

New American Standard Bible
Matthew 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the Pharisees heard {this,} they said, "This man casts out demons only by Beelzebul the ruler of the demons."
NA26 – οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες (5660) εἶπον, (5627) Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει (5719) τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.
WH – οι δε φαρισαιοι ακουσαντες (5660) ειπον (5627) ουτος ουκ εκβαλλει (5719) τα δαιμονια ει μη εν τω [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] αρχοντι των δαιμονιων
PES – ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if by Beelzebul I cast out the demons, by whom do your sons cast {them} out? Therefore, they will be your judges.
NA26 – καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω (5719) τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; (5719) διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται (5704) ὑμῶν.
WH – και ει εγω εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλω (5719) τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν (5719) δια τουτο αυτοι κριται εσονται (5695) υμων
PES – ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile