Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:3

New American Standard Bible
Matthew 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He said to them, "Have you not read what David did when he became hungry, he and his companions—
NA26 – δὲ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε class="show tvm">(5627) τί ἐποίησεν class="show tvm">(5656) Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν class="show tvm">(5656) καὶ οἱ μετ αὐτοῦ;
WH – ο δε ειπεν class="show tvm">(5627) αυτοις ουκ ανεγνωτε class="show tvm">(5627) τι εποιησεν class="show tvm">(5656) δαυιδ οτε επεινασεν class="show tvm">(5656) και οι μετ αυτου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile