Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:36

New American Standard Bible
Matthew 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I tell you that {for} every careless word that people speak, they will give an account of it on {the} day of judgment.
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν (5692) οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν (5692) περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο λαλησουσιν (5692) οι ανθρωποι αποδωσουσιν (5692) περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݁ܳܡܳܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile