Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:21

New American Standard Bible
Matthew 13:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet he has no {firm} root in himself, but is {only} temporary, and when affliction or persecution occurs because of the word, immediately he falls away.
NA26 – οὐκ ἔχει class="show tvm">(5719) δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, class="show tvm">(5748) γενομένης class="show tvm">(5637) δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. class="show tvm">(5743)
WH – ουκ εχει class="show tvm">(5719) δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν class="show tvm">(5719) γενομενης class="show tvm">(5637) δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται class="show tvm">(5743)
PES – ܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile