Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:25

New American Standard Version
Matthew 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away.
NA26 – ἐν δὲ τῷ καθεύδειν (5721) τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν (5707) ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. (5627)
WH – εν δε τω καθευδειν (5721) τους ανθρωπους ηλθεν (5627) αυτου ο εχθρος και επεσπειρεν (5656) ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν (5627)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܗ ܘܰܙܪܰܥ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܚܶܛܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile