Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:30,39

New American Standard Bible
Matthew 13:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Allow both to grow together until the harvest; and at the time of the harvest I will say to the reapers, "First gather up the weeds and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn."'"
NA26 – ἄφετε (5628) συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ (5692) τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε (5657) αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι (5658) αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
WH – αφετε (5628) συναυξανεσθαι (5745) αμφοτερα εως του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω (5692) τοις θερισταις συλλεξατε (5657) πρωτον τα ζιζανια και δησατε (5657) αυτα [ [εις] | εις ] δεσμας προς το κατακαυσαι (5658) αυτα τον δε σιτον [ συναγετε (5720) | συναγαγετε (5628) ] εις την αποθηκην μου
PES – ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܪܳܒ݂ܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ ܓ݁ܰܒ݁ܰܘ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܘܰܐܣܽܘܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܐܣܳܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ ܚܶܛܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܘܨܪܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 13:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age; and the reapers are angels.
NA26 – δὲ ἐχθρὸς σπείρας (5660) αὐτά ἐστιν (5748) διάβολος· δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, (5748) οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. (5748)
WH – ο δε εχθρος ο σπειρας (5660) αυτα εστιν (5719) ο διαβολος ο δε θερισμος συντελεια αιωνος εστιν (5719) οι δε θερισται αγγελοι εισιν (5719)
PES – ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܙܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile