Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:48

New American Standard Bible
Matthew 13:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when it was filled, they pulled it up on the beach; and they sat down and gathered the good {fish} into containers, but the bad they threw away.
NA26 – ἣν ὅτε ἐπληρώθη (5681) ἀναβιβάσαντες (5660) ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες (5660) συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω (5719) ἔβαλον. (5627)
WH – ην οτε επληρωθη (5681) αναβιβασαντες (5660) επι τον αιγιαλον και καθισαντες (5660) συνελεξαν (5656) τα καλα εις αγγη τα δε σαπρα εξω εβαλον (5627)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܳܬ݂ ܐܰܣܩܽܘܗ ܠܰܣܦ݂ܳܪܰܝ ܝܰܡܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝܘ ܘܛܳܒ݂ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܘܒ݂ܺܝܫܶܐ ܫܕ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile