Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:15

New American Standard Bible
Matthew 14:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when it was evening, the disciples came to Him and said, "This place is secluded and the hour is already past {to eat;} send the crowds away, so that they may go into the villages and buy food for themselves."
NA26 – ὀψίας δὲ γενομένης (5637) προσῆλθον (5656) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, (5723) Ἔρημός ἐστιν (5748) τόπος καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· (5627) ἀπόλυσον (5657) τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες (5631) εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν (5661) ἑαυτοῖς βρώματα.
WH – οψιας δε γενομενης (5637) [ | ] αυτω οι μαθηται λεγοντες (5723) ερημος εστιν (5719) ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν (5627) απολυσον (5657) τους οχλους ινα απελθοντες (5631) εις τας κωμας αγορασωσιν (5661) εαυτοις βρωματα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܗܽܘ ܘܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܫܪܺܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܘܢܶܙܒ݁ܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile