Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:35

New American Standard Bible
Matthew 14:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when the men of that place recognized Him, they sent {word} into all that surrounding region and brought to Him all who were sick;
NA26 – καὶ ἐπιγνόντες (5631) αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν (5656) εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν (5656) αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, (5723)
WH – και επιγνοντες (5631) αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν (5656) εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν (5656) αυτω παντας τους κακως εχοντας (5723)
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܗ݈ܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile