Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:11,18, 20

New American Standard Bible
Matthew 15:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "{It is} not what enters the mouth {that} defiles the person, but what comes out of the mouth, this defiles the person."
NA26 – οὐ τὸ εἰσερχόμενον class="show tvm">(5740) εἰς τὸ στόμα κοινοῖ class="show tvm">(5719) τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον class="show tvm">(5740) ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ class="show tvm">(5719) τὸν ἄνθρωπον.
WH – ου το εισερχομενον class="show tvm">(5740) εις το στομα κοινοι class="show tvm">(5719) τον ανθρωπον αλλα το εκπορευομενον class="show tvm">(5740) εκ του στοματος τουτο κοινοι class="show tvm">(5719) τον ανθρωπον
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܠܦ݂ܽܘܡܳܐ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 15:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But the things that come out of the mouth come from the heart, and those things defile the person.
NA26 – τὰ δὲ ἐκπορευόμενα class="show tvm">(5740) ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ class="show tvm">(5719) τὸν ἄνθρωπον.
WH – τα δε εκπορευομενα class="show tvm">(5740) εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται class="show tvm">(5736) κακεινα κοινοι class="show tvm">(5719) τον ανθρωπον
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 15:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "These are the things that defile the person; but to eat with unwashed hands does not defile the person."
NA26 – ταῦτά ἐστιν class="show tvm">(5748) τὰ κοινοῦντα class="show tvm">(5723) τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν class="show tvm">(5629) οὐ κοινοῖ class="show tvm">(5719) τὸν ἄνθρωπον.
WH – ταυτα εστιν class="show tvm">(5719) τα κοινουντα class="show tvm">(5723) τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν class="show tvm">(5629) ου κοινοι class="show tvm">(5719) τον ανθρωπον
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܠܥܰܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile