Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:13

New American Standard Bible
Matthew 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said, "Every plant which My heavenly Father did not plant will be uprooted.
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν (5656) πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. (5701)
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν (5656) ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται (5701)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܢܶܨܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܨܒ݁ܳܗ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܥܩܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile