Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:17

New American Standard Bible
Matthew 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach, and is eliminated?
NA26 – οὐ νοεῖτε class="show tvm">(5719) ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον class="show tvm">(5740) εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ class="show tvm">(5719) καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; class="show tvm">(5743)
WH – ου νοειτε class="show tvm">(5719) οτι παν το εισπορευομενον class="show tvm">(5740) εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει class="show tvm">(5719) και εις αφεδρωνα εκβαλλεται class="show tvm">(5743)
PES – ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܠܦ݂ܽܘܡܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile