Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:22

New American Standard Version
Matthew 15:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a Canaanite woman from that region came out and {began} to cry out, saying, ""Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is cruelly demon-possessed."
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν (5707) λέγουσα, (5723) Ἐλέησόν (5657) με, κύριε, υἱὸς Δαυίδ· θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. (5736)
WH – και ιδου (5640) γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα (5631) εκραζεν (5707) λεγουσα (5723) ελεησον (5657) με κυριε υιος δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται (5736)
PES – ܘܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܢܰܥܢܳܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile