Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:24

New American Standard Bible
Matthew 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Οὐκ ἀπεστάλην (5648) εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα (5756) οἴκου Ἰσραήλ.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ουκ απεσταλην (5648) ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα (5756) οικου ισραηλ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile