Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:25

New American Standard Bible
Matthew 15:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But she came and {began} to bow down before Him, saying, "Lord, help me!"
NA26 – δὲ ἐλθοῦσα (5631) προσεκύνει (5707) αὐτῷ λέγουσα, (5723) Κύριε, βοήθει (5720) μοι.
WH – η δε ελθουσα (5631) προσεκυνει (5707) αυτω λεγουσα (5723) κυριε βοηθει (5720) μοι
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܳܪܝ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile