Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:27

New American Standard Version
Matthew 15:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But she said, ""Yes, Lord; but even the dogs feed on the crumbs which fall from their masters' table."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει (5719) ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων (5723) ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
WH – η δε ειπεν (5627) ναι κυριε και [ [γαρ] | γαρ ] τα κυναρια εσθιει (5719) απο των ψιχιων των πιπτοντων (5723) απο της τραπεζης των κυριων αυτων
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile