Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:38

New American Standard Bible
Matthew 15:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And those who ate were four thousand men, besides women and children.
NA26 – οἱ δὲ ἐσθίοντες (5723) ἦσαν (5713) τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
WH – οι δε εσθιοντες (5723) ησαν (5707) τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫܶܐ ܘܰܛܠܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile