Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:11

New American Standard Bible
Matthew 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "How {is it that} you do not understand that I did not speak to you about bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees."
NA26 – πῶς οὐ νοεῖτε class="show tvm">(5719) ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον class="show tvm">(5627) ὑμῖν; προσέχετε class="show tvm">(5720) δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
WH – πως ου νοειτε class="show tvm">(5719) οτι ου περι αρτων ειπον class="show tvm">(5627) υμιν προσεχετε class="show tvm">(5720) δε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile