Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:12

New American Standard Bible
Matthew 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they understood that He did not say to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
NA26 – τότε συνῆκαν (5656) ὅτι οὐκ εἶπεν (5627) προσέχειν (5721) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
WH – τοτε συνηκαν (5656) οτι ουκ ειπεν (5627) προσεχειν (5721) απο της ζυμης [ [των αρτων] | των αρτων ] αλλα απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile