Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:14

New American Standard Bible
Matthew 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said, "Some {say} John the Baptist; and others, Elijah; and {still} others, Jeremiah, or one of the {other} prophets."
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν.
WH – οι δε ειπαν (5627) οι μεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν η ενα των προφητων
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile