Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:17

New American Standard Bible
Matthew 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal {this} to you, but My Father who is in heaven.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Μακάριος εἶ, (5748) Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν (5656) σοι ἀλλ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – αποκριθεις (5679) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτω μακαριος ει (5719) σιμων βαριωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν (5656) σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν [ [τοις] | τοις ] ουρανοις
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܪܶܗ‌ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile