Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:9

New American Standard Bible
Matthew 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Do you not yet understand nor remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets you picked up?
NA26 – οὔπω νοεῖτε, class="show tvm">(5719) οὐδὲ μνημονεύετε class="show tvm">(5719) τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; class="show tvm">(5627)
WH – ουπω νοειτε class="show tvm">(5719) ουδε μνημονευετε class="show tvm">(5719) τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε class="show tvm">(5627)
PES – ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile