Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:2

New American Standard Bible
Matthew 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and His garments became as white as light.
NA26 – καὶ μετεμορφώθη (5681) ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν (5656) τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο (5633) λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
WH – και μετεμορφωθη (5681) εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν (5656) το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου εγενετο (5633) λευκα ως το φως
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܚܠܰܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܗܰܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܚܘܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile