Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:20

New American Standard Bible
Matthew 17:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Because of your meager faith; for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible for you."
NA26 – δὲ λέγει (5719) αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω (5719) ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε (5725) πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε (5692) τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα (5628) ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· (5695) καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει (5692) ὑμῖν.
WH – ο δε λεγει (5719) αυτοις δια την ολιγοπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω (5719) υμιν εαν εχητε (5725) πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε (5692) τω ορει τουτω μεταβα (5628) ενθεν εκει και μεταβησεται (5695) και ουδεν αδυνατησει (5692) υμιν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܰܢܳܐ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܢܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile