Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:27

New American Standard Bible
Matthew 17:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook, and take the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find a stater. Take that and give it to them for you and Me."
NA26 – ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν (5661) αὐτούς, πορευθεὶς (5679) εἰς θάλασσαν βάλε (5628) ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα (5631) πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, (5657) καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις (5692) στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν (5631) δὸς (5628) αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
WH – ινα δε μη σκανδαλισωμεν (5661) αυτους πορευθεις (5679) εις θαλασσαν βαλε (5628) αγκιστρον και τον αναβαντα (5631) πρωτον ιχθυν αρον (5657) και ανοιξας (5660) το στομα αυτου ευρησεις (5692) στατηρα εκεινον λαβων (5631) δος (5628) αυτοις αντι εμου και σου
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܠ ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܐܪܡܳܐ ܒ݁ܰܠܽܘܥܳܐ ܘܢܽܘܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܣܳܠܶܩ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܣܬ݁ܺܪܳܐ ܗܳܝ ܣܰܒ݂ ܘܗܰܒ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile