Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:12

New American Standard Bible
Matthew 18:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine on the mountains, and go and search for the one that is lost?
NA26 – Τί ὑμῖν δοκεῖ; class="show tvm">(5719) ἐὰν γένηταί class="show tvm">(5638) τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ class="show tvm">(5686) ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει class="show tvm">(5692) τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς class="show tvm">(5679) ζητεῖ class="show tvm">(5719) τὸ πλανώμενον; class="show tvm">(5746)
WH – τι υμιν δοκει (5719) εαν γενηται (5638) τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη (5686) εν εξ αυτων ουχι αφησει (5692) τα ενενηκοντα (1768) εννεα επι τα ορη και πορευθεις (5679) ζητει (5719) το πλανωμενον (5746)
PES – ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܡܳܐܐ ܥܶܪܒ݁ܺܝܢ ܘܢܶܛܥܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܬ݁ܶܫܥܺܝܢ ܘܬ݂ܶܫܥܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܒ݁ܳܥܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܛܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile