Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:15

New American Standard Bible
Matthew 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now if your brother sins, go and show him his fault in private; if he listens to you, you have gained your brother.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ (5661) εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε (5720) ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, (5661) ἐκέρδησας (5656) τὸν ἀδελφόν σου·
WH – εαν δε αμαρτηση (5661) [ | [εις σε] ] ο αδελφος σου υπαγε (5720) ελεγξον (5657) αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση (5661) εκερδησας (5656) τον αδελφον σου
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܐܰܟ݁ܶܣܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܫܰܡܥܳܟ݂ ܝܺܬ݂ܰܪܬ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile