Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:19

New American Standard Bible
Matthew 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.
NA26 – Πάλιν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν (5661) ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, (5672) γενήσεται (5695) αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
WH – παλιν [αμην] λεγω (5719) υμιν οτι εαν δυο συμφωνησωσιν (5661) εξ υμων επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται (5672) γενησεται (5695) αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܫܬ݁ܘܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܨܒ݂ܽܘ ܕ݁ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile