Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:23

New American Standard Bible
Matthew 18:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his slaves.
NA26 – Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη class="show tvm">(5681) βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν class="show tvm">(5656) συνᾶραι class="show tvm">(5658) λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
WH – δια τουτο ωμοιωθη class="show tvm">(5681) η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν class="show tvm">(5656) συναραι class="show tvm">(5658) λογον μετα των δουλων αυτου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܝܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile