Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:7

New American Standard Bible
Matthew 18:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Woe to the world because of {its} stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to the person through whom the stumbling block comes!
NA26 – οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν (5629) τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. (5736)
WH – ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ ελθειν (5629) τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω δι ου το σκανδαλον ερχεται (5736)
PES – ܘܳܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile