Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:11

New American Standard Version
Matthew 19:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He said to them, ""Not all men {can} accept this statement, but {only} those to whom it has been given.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν (5719) τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ οἷς δέδοται. (5769)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις ου παντες χωρουσιν (5719) τον λογον [ | [τουτον] ] αλλ οις δεδοται (5769)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile