Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:12

New American Standard Bible
Matthew 19:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb; and there are eunuchs who were made eunuchs by people; and there are {also} eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who is able to accept {this,} let him accept {it.}"
NA26 – εἰσὶν (5748) γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν (5681) οὕτως, καὶ εἰσὶν (5748) (5748) εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν (5656) ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν (5656) ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος (5740) χωρεῖν (5721) χωρείτω. (5720)
WH – εισιν (5719) γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν (5681) ουτως και εισιν (5719) ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν (5681) υπο των ανθρωπων και εισιν (5719) ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν (5656) εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος (5740) χωρειν (5721) χωρειτω (5720)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile