Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:24

New American Standard Bible
Matthew 19:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich person to enter the kingdom of God."
NA26 – πάλιν δὲ λέγω class="show tvm">(5719) ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν class="show tvm">(5748) κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰσελθεῖν class="show tvm">(5629) εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
WH – παλιν δε λεγω class="show tvm">(5719) υμιν ευκοπωτερον εστιν class="show tvm">(5719) καμηλον δια [ τρηματος ραφιδος εισελθειν class="show tvm">(5629) η πλουσιον | τρυπηματος ραφιδος διελθειν class="show tvm">(5629) η πλουσιον εισελθειν class="show tvm">(5629) ] εις την βασιλειαν του θεου
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܺܝܠ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܰܡܠܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܒ݁ܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܛܳܐ ܐܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile