Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:12

New American Standard Bible
Matthew 20:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'These who {were hired} last worked {only} one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day's {work} and the scorching heat.'
NA26 – λέγοντες, class="show tvm">(5723) Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, class="show tvm">(5656) καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας class="show tvm">(5656) τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
WH – λεγοντες class="show tvm">(5723) ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν class="show tvm">(5656) και ισους [ αυτους ημιν | ημιν αυτους ] εποιησας class="show tvm">(5656) τοις βαστασασιν class="show tvm">(5660) το βαρος της ημερας και τον καυσωνα
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܘܰܐܫܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile