Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:14

New American Standard Bible
Matthew 20:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Take what is yours and go; but I want to give to this last person the same as to you.
NA26 – ἆρον (5657) τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· (5720) θέλω (5719) δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι (5629) ὡς καὶ σοί.
WH – αρον (5657) το σον και υπαγε (5720) θελω (5719) δε τουτω τω εσχατω δουναι (5629) ως και σοι
PES – ܣܰܒ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܘܙܶܠ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile