Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:2

New American Standard Bible
Matthew 20:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "When he had agreed with the laborers for a denarius for the day, he sent them into his vineyard.
NA26 – συμφωνήσας class="show tvm">(5660) δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν class="show tvm">(5656) αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
WH – συμφωνησας class="show tvm">(5660) δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν class="show tvm">(5656) αυτους εις τον αμπελωνα αυτου
PES – ܩܰܨ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܡ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟ݂ܰܪܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile