Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:20

New American Standard Bible
Matthew 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the mother of the sons of Zebedee came to Jesus with her sons, bowing down and making a request of Him.
NA26 – Τότε προσῆλθεν (5627) αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα (5723) καὶ αἰτοῦσά (5723) τι ἀπ αὐτοῦ.
WH – τοτε προσηλθεν (5627) αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα (5723) και αιτουσα (5723) τι απ αυτου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܶܝܗ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܫܳܐܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile