Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:1

New American Standard Bible
Matthew 21:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage, at the Mount of Olives, Jesus then sent two disciples,
NA26 – Καὶ ὅτε ἤγγισαν (5656) εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον (5627) εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν (5656) δύο μαθητὰς
WH – και οτε ηγγισαν (5656) εις ιεροσολυμα και ηλθον (5627) εις βηθφαγη εις το ορος των ελαιων τοτε ιησους απεστειλεν (5656) δυο μαθητας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܦ݁ܳܓ݁ܶܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile