Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:2

New American Standard Version
Matthew 21:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, ""Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied {there} and a colt with her; untie them and bring them to Me.
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Πορεύεσθε (5737) εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε (5692) ὄνον δεδεμένην (5772) καὶ πῶλον μετ αὐτῆς· λύσαντες (5660) ἀγάγετέ (5628) μοι.
WH – λεγων (5723) αυτοις πορευεσθε (5737) εις την κωμην την κατεναντι υμων και [ ευθυς | ευθεως ] ευρησετε (5692) ονον δεδεμενην (5772) και πωλον μετ αυτης λυσαντες (5660) αγαγετε (5628) μοι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܳܐ ܘܥܺܝܠܳܐ ܥܰܡܳܗ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile