Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:29,32

New American Standard Bible
Matthew 21:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But he replied, 'I do not want to.' Yet afterward he regretted it and went.
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Οὐ θέλω, (5719) ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. (5627)
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) [ εγω κυριε και ουκ | ου θελω (5719) υστερον δε μεταμεληθεις (5679) ] απηλθεν (5627)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܘܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him; but the tax collectors and prostitutes did believe him; and you, seeing {this,} did not even have second thoughts afterward so as to believe him.
NA26 – ἦλθεν (5627) γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε (5656) αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν (5656) αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες (5631) οὐδὲ μετεμελήθητε (5675) ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι (5658) αὐτῷ.
WH – ηλθεν (5627) γαρ ιωαννης προς υμας εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε (5656) αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν (5656) αυτω υμεις δε ιδοντες (5631) ουδε μετεμεληθητε (5675) υστερον του πιστευσαι (5658) αυτω
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܗܰܝܡܢܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile