Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:38

New American Standard Bible
Matthew 21:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But when the vine-growers saw the son, they said among themselves, 'This is the heir; come, let's kill him and take possession of his inheritance!'
NA26 – οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες class="show tvm">(5631) τὸν υἱὸν εἶπον class="show tvm">(5627) ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν class="show tvm">(5748) κληρονόμος· δεῦτε class="show tvm">(5773) ἀποκτείνωμεν class="show tvm">(5725) αὐτὸν καὶ σχῶμεν class="show tvm">(5632) τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
WH – οι δε γεωργοι ιδοντες class="show tvm">(5631) τον υιον ειπον class="show tvm">(5627) εν εαυτοις ουτος εστιν class="show tvm">(5719) ο κληρονομος δευτε class="show tvm">(5720) αποκτεινωμεν class="show tvm">(5725) αυτον και σχωμεν class="show tvm">(5632) την κληρονομιαν αυτου
PES – ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile